Polityka firmy i Warunki Gwarancji

Polityka Firmy

Strona internetowa: www.kubart-studio.pl, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i opisy nie zawierają braków lub błędów, a rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.

W celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania, strona nasza została zintegrowana z usługą Google Analytics. Usługę tę wykorzystujemy do celów statystycznych, co pomaga nam lepiej dostosować się do Państwa potrzeb. Z polityką prywatności Google Analytics możesz zapoznać się pod tym adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Warunki Gwarancji

Firma KUBART-STUDIO zapewnia Kupującemu dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie montowanych i wykonanych przez nią produktów na indywidualne zamówienie.
W przypadku wystąpienia wady firma Kubart-Studio zobowiązuje się do świadczenia gwarancyjnego pod warunkiem wykorzystywania zakupionych produktów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przestrzegania i dotrzymania przez Kupującego zasad użytkowania określonych przez Sprzedającego.
 Gwarancja łącznie z zawartą w gwarancji rękojmią zostaje udzielona osobie fizycznej na okres 24 miesięcy od daty wydania kupującemu, potwierdzone protokołem odbioru. W przypadku zakupu komercyjnego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 (Dz.U. 02141.1176): jest to zakup dokonany przez osobę fizyczną, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą.
Zakup komercyjny – dokonany przez podmiot gospodarczy lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 
Reklamację należy składać w formie pisemnej, listem poleconym wysłanym na adres Sprzedającego.
O przyjęciu reklamacji do realizacji przez Gwaranta bądź uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny gwaranta usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy. Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę gwarancyjną wykonuje się u Kupującego. W przypadku konieczności naprawy w warunkach fabrycznych zastrzega się wymontowanie elementu na czas naprawy, a gdy wymontowanie detalu uniemożliwi eksploatację, wmontowany będzie element zastępczy.W przypadku gdy wada jest nieusuwalna załatwienie reklamacji nastąpi przez wymianę reklamowanego elementu na wolny od wad.
W przypadku gdy niezbędne jest dodatkowe sprawdzenie zasadności reklamacji lub sprawdzenie nowego towaru termin na usunięcie wady może ulec wydłużeniu, w zgodności z zawartą z Kupującym umową.
Wady jawne polegające na uszkodzeniach mechanicznych lub niezgodności kolorystycznej Kupujący zobowiązany jest zgłosić w terminie 3 dni od terminu realizacji zamówienia. Nie zgłoszenie reklamacji w powyższym terminie zostanie uznane jako akceptację stanu dostarczonych.
Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, w przypadku gdy Gwarant zgłosił się u Kupującego w uzgodnionym terminie celem dokonania oględzin lub załatwienia reklamacji, a nie mógł tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
Jeżeli Kupujący dwukrotnie uniemożliwił dokonanie oględzin lub naprawy uważa się, że odstąpił od wszelkich roszczeń.

Gwarancji nie podlegają: 
Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego obchodzenia się z wyrobem, tzn. przewożenia, przenoszenia i montażu, jeśli te czynności zostały wykonane przez Kupującego lub powstały po sprzedaży, w wyniku zdarzeń losowych lub okoliczności niezawinionych przez Producenta.
Uszkodzenia powstałe u Kupującego, w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania, konserwacji lub samodzielnej naprawy.
Uszkodzenia mechaniczne i uszkodzenia zewnętrzne powierzchni wyrobów powstałe na skutek działania przyczyny zewnętrznej (termicznej, chemicznej, lub inne spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania użytkownika).
Wady i uszkodzenia, o których Kupujący został poinformowany przed zakupem i w wyniku których obniżono cenę wyrobu.
Uszkodzenia powstałe w skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia, zgodnego z właściwościami lub przeznaczeniem produktu, a w szczególności zarysowania, przebarwienia lub zmatowienia produktu.
Zamierzone przez producenta w pierwowzorze różnice w odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych produktu.
Zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie czynników niekorzystnych (podwyższona temperatura, dym tytoniowy,promieniowanie słoneczne itp.) Uszkodzenia będące następstwem niewłaściwego użytkowania urządzeń emitujących ciepło.
Uszkodzenia mechaniczne typu rysy , obicia elementów, wgniecenia. Elementy, których stan wskazuje na działanie wody lub wilgoci ( np. rozpęczniona płyta, wybrzuszenia)- dotyczy w szczególności blatów, które nie są wodoodporne!
Rysunek słoi i odcieni. Różnice w odcieniu elementów drewnianych lub fornirowanych jeśli zróżnicowanie odcieni wynika z naturalnej kolorystyki użytego drewna.
Usterki nieistotne dla użytkowania i całkowicie niewidoczne po ich zamontowaniu.
Wszelkie oczekiwania klienta dotyczące jakości lub zakresu umowy odbiegające od przyjętego przez Sprzedającego standardu zaprezentowanego podczas sprzedaży.
Jeżeli klient uniemożliwi dokonania oględzin lub napraw, Producent uważa, że odstąpił od wszelkich roszczeń.
Szkody powstałe w wyniku samodzielnego montażu, demontażu lub ingerencji użytkownika (np. modernizacja we własnym zakresie). 
Usługom serwisowym nie podlegają proste czynności, które użytkownik może wykonać we własnym zakresie np. wymiany żarówki, regulacja zawiasów, dokręcenia poluzowanej śruby, usunięcia zabrudzeń itp.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie zapoznania się klienta z niniejszymi warunkami gwarancji, użytkowania i konserwacji gdyż dokument ten jest ogólnodostępny i zamieszczony na stronie internetowej Sprzedawcy wraz z możliwością jego pobrania na nośniki zewnętrzne.